قییمت برنج

پشت پرده افزایش قیمت برنج چه کسی ایستاده است؟