كاترين اشتون

ظريف و اشتون ٨:٣٠ صبح فردا ديدار مي كنند/ مذاكرات ساعت ١٠:٣٠ آغاز مي شود

مانكن روزی یک ميليون تومان/ در مزون های زیرزمینی چه خبر است