كارتهاي يكساله مترو

سرنوشت كارتهاي يكساله مترو/ نوسازي 4 هزار تاكسي فرسوده در سال 93