كارت هوشمند

نصب کارت‌خوان در تاکسی‌ها تا پایان سال