كارخانه احياي مستقيم

نخستين كارخانه احيای مستقيم 5/1 ميليون تنی راه اندازی مي شود