كارخانه صنايع معدني

راه اندازي 4 كارخانه صنايع معدني توسط يك شركت خصوصي