كارخانه هاي خودروسازي

قیمت گذاری”خودرو” تابع سیایت های وزارت صنعت است