كاركرده خودرو

چهارشنبه دولت فرانسه در باره صنعت خودروی این کشور تعیین تکلیف خواهد کرد