كارگردان فيلم لاله

نيك‌نژاد در ايران / «لاله» در مراحل پيش‌توليد اوليه