كارگروه كاهش آلودگی هوای شهر تهران

كاهش 50 درصدی آمار مرگ‌ومیر بر اثر آلودگی هوا