ایستگاه تحقیقاتی

جذب داوطلبان برای مأموریت یکساله «شبیه‌سازی اقامت در مریخ»