ایستگاه تقویت فشار گاز

افتتاح 5 ايستگاه تقويت فشار خط هشتم سراسری گاز

جهانگیری: ایران یکی از بزرگترین و مهمترین شبکه های گاز رسانی در سطح جهان را دارد

تعمیرات اضطراری ایستگاه تقویت فشار گاز نار انجام شد