ایستگاه شارژ قابل‌ حمل

عرضه نخستین ایستگاه شارژ قابل‌حمل جهان