ایستگاه متروی شهید بهشتی

ایستگاه متروی شهید بهشتی به موزه تبدیل می شود