ایسوزو و مزدا

همکاری ایران با ایسوزو و مزدا افزایش می‌یابد