ایمان صادقی

لباس‌های واقعی تر، ارمغان دانشمند ایرانی برای قهرمانان کارتونی