ایمن سازی بناها

دستور نظارت جدی بر ایمن‌سازی بناها در پایتخت