ایمنی جاده ها

نقشه راه ایمنی‌ جاده‌ها تدوین شد/هدفگذاری کاهش تلفات به۱۲هزار نفر