ایکاروس

تولید مشترک اتوبوس توسط ایکاروس و گروه توسعه صنایع و معادن شهر