ایکس200

90 هزار دستگاه خودرو از خانواده ایکس 200 تحویل مشتریان شده است