بنزین 400تومانی

60 لیتر سهمیه‌ بنزین 400تومانی خودروها واریز می‌شود