بنزین کشور

ذخیره بنزین کشور بیش از یک میلیارد لیتر است