بنزین گیاهی

طرح تولید بنزین پاک در ایران تعلیق شد/ ردپای دلالان در توقف تولید بنزین گیاهی