سازمان توسعه و نوسازي

سامانه بين المللي تامين قطعات، تجهيزات و مواد اوليه تاسيس مي شود

نخستين كارخانه احيای مستقيم 5/1 ميليون تنی راه اندازی مي شود