شاتا

صندوق توسعه ملی هم به کمک خودروسازان می آید

جذب سرمايه بخش خصوصي در اولويت

تفاهمنامه همكاري براي توليد 20 ميليون تن كنسانتره و گندله سنگ آهن

افزايش 8.1 درصدي صادرات انواع شيشه در سال 90