صنایع كوچك

در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط:شرکت کوشا کارتن صبا با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح شد