صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت

ممنوعیت واردات پوشاک و کفش به قوت خودباقی است