صنایع نوین ایدروتولید داخلی ECU

تولید کامپیوتر خودرو در ایران از سال دیگر