صنایع کشاورزی

تخصیص 3000 میلیارد اعتبار به صندوق حمایت از توسعه کشاورزی