صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

۲۵ درصد واحدهای تعطیل مستقر در شهرک های صنعتی قابلیت راه اندازی مجدد دارند