صندوق بیمه معدنی

اختصاص ١٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال معدنی در روستاها