صندوق حمایت صنعت خودرو

تشکیل صندوق حمایت از صنعت خودرو