صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

صنایع کوچک چه میزان ضمانت می‌شوند؟

پذیرش ضمانت نامه صندوق های ضمانت در دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

بانک ملت و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تفاهم نامه همکاری امضا کردند