صندوق ملی

سلیمی: در بودجه ۹۷ برداشت از صندوق ملی ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد