صندوق نجات اروپا

آخرین وام نجات یونان به زودی پرداخت می شود