صنعت بورس و بانک و بیمه

افزایش نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده