گزارش ميانگين مصرف سوخت و co2 خودروهاي بنزيني در سال90

ميهن صنعت : ميانگين مصرف سوخت و CO2 خودروهاي بنزيني كشور در سال 90 به مصوبه شوراي سياستگزاري خودرو نزديك شد. آيا اين روند در سال 91 استمرار مي يابد ؟

يكي از اقدامات مركز تست آلايندگي خودرو در شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران اندازه گيري ميزان CO2 خروجي از اگزوز خودروهاي سواري است . در استانداردهاي آلايندگيEURO II و EURO III و EURO IV حد مجازي براي مقدار CO2 تعيين نگرديده ولي به دليل اهميت پديده گازهاي گلخانه اي و نقش آن در گرم شدن كره زمين همگان به اهميت سنجش اين آلاينده واقفند. طبق مصوبه شوراي سياستگزاري خودرو ، در سال 1390 ميانگين اين آلاينده ميبايست به مقدار 185 gr/km و در سال 1391  به عدد 160 gr/km برسد.  بر اساس تستهاي انجام شده در اين شركت نمودار تغييرات ميانگين CO2 خروجي از اگزوز خودروها در سالهاي 89 و 90 روند كاهشي داشته و از عدد 25/189 gr/km  در سال 89 به عدد  9/185 gr/km   رسيده است . همانطور كه از نتايج مشخص است ميانگين بدست آمده در سال 90 به مقدار جزئي با مصوبه شورا اختلاف داشته ولي با توجه به روند كاهش ميانگين CO2 سال 90 نسبت به سال 89  (9/1%) و استمرار سياستگزاريهاي موجود ، در عمل دستيابي به عدد ميانگين  160 gr/km براي سال 91 دشوار به نظر ميرسد.

روند تغييرات سرانه   CO 2   منتشره ازكل خودروهاي توليد داخل

http://www.mihansanat.ir/upload/img/0011111.jpg

مصرف سوخت خودروهاي سواري بنزيني طبق استانداردهاي مصوب كشور از طريق روش كربن بالانس براي تمامي خودروهاي سواري محاسبه ميشود  كه بر اساس اين روش ميزان مصرف از طريق اندازه گيري تمام آلاينده هاي كربني خروجي از اگزوز بدست مي آيد.  روند تغييرات ميانگين مصرف   سوخت  كليه خودروهاي توليد داخل در سالهاي اخير در نمودار زير نشان داده شده است. همانطور كه در نمودار مشخص است ، ميانگين مصرف سوخت در كشور روند كاهشي نسبتاً خوبي داشته است . بر طبق مصوبه شوراي سياستگزاري خودرو مقدار ميانگين مصرف كل خودروها در سال 1390 ميبايست به عدد 1/8 ليتر در هر 100 كيلومتر و براي سال 1391 به عدد 95/6 ليتر در هر 100 كيلومتر برسد . نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه در سال  90  ميانگين مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشور 93/7 ليتر در هر 100 كيلومتر بوده كه با اين حساب به حد مجاز تعيين شده مصرف سوخت دست يافته ايم ولي براي رسيدن به عدد 95/6 ليتر در هر 100 كيلومتر در سال 91 نيازمند تمهيدات بيشتر و سياستگزارهاي دقيق تري هستيم.

روند تغييرات سرانه مصرف سوخت ( بنزيني ) كل خودروهاي توليد داخل

http://www.mihansanat.ir/upload/img/0011112.jpg

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=1523
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه