كارگروه حمایت از تولید

بانک مرکزی، صنعت خودرو را به کجا می برد؟!