كارگروه صادرات كشور

طرح پوشش نوسانات نرخ ارز روي ميز دولت قرار گرفت