بنزین وارداتی

هزینه تمام شده بنزین داخلی کمتر از وارداتی است

بنزین های وارداتی استاندارد است

بنزین‌های وارداتی نه استاندارد است نه یورو ۴

وعده قطع واردات بنزین قابل تحقق است؟

تحقیق و تفحص مجلس از بنزین وارداتی منتفی نشده است

۲ محموله بنزین وارداتی مرجوع شد

مجلس تحقیق‌وتفحص از بنزین وارداتی را فراموش نکرده‌ است

جمع‌بندی طرح تحقیق‌وتفحص از بنزین وارداتی تا ۲ روز آینده

بنزین وارداتی عامل هوای آلوده پایتخت

بنزین وارداتی حاوی ام.ام.تی عامل بازگشت روزهای ناسالم پایتخت