صنعت پتروشيمی

فضا برای سرمايه گذاری داخلی وخارجی در صنعت پتروشيمی فراهم شود

بهره برداری از پالايشگاه گازی ايرانی تا پايان نيمه اول امسال