صنعت پنبه

کاهش 10 درصدی تولید پنبه/ آغاز نشدن خرید تضمینی پنبه