كارگروه حمايت از توليد

مشكل اخذ پروانه بهره برداري 600 واحد صنعتي استان تهران حل شد

فراخوان پرداخت تسهيلات ۸۰۰۰ ميليارد توماني به صنايع كوچك و متوسط

وام دولت به خودروسازان نسخه غربي براي صنعت خودرو ايران